Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie konserwacji Bramy Świętej Honoraty na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
Warszawa, dnia 09 kwietnia 2013 r. Zaproszenie do składania ofert Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 17, Nr KRS: 0000024029 zaprasza do złożenia oferty na prace konserwatorskie Bramy Świętej Honoraty na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Warunki przetargu Wykonawca zlecenia wyłoniony zostanie w trybie przetargu ograniczonego. Zamawiający: Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 17, Nr rejestru w KRS: 0000024029, NIP 526-16-63-050 Przedmiot zamówienia: Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich Bramy Świętej Honoraty na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie: elementy kamienne piaskowiec łącznie ze stróżówką oraz rzeźba wapienna, elementy metalowe. Termin wykonania zamówienia - 30 października 2014 rok. W postępowaniu mogą brać udział osoby: posiadające wyższe wykształcenie w zakresie konserwacji rzeźby i kamiennych elementów architektury oraz obiektów murowanych udokumentowane dyplomem wyższej uczelni lub uprawnienia konserwatorskie wydane zgodnie z postanowieniami &13 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 (Dz.U. nr 150, poz. 1579), mogące wykazać się co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako wykonawca prac konserwatorskich na Starych Powązkach lub o podobnym charakterze. Do składania ofert dopuszczeni zostaną konserwatorzy spełniający warunki określone w ust. 5. Wnioski o dopuszczenie do przetargu należy zgłaszać w siedzibie zamawiającego przy ul. Mazowieckiej 11 lokal 17 w godz. 9.00-14.00, w terminie do dnia 15.05.2013 r.