Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
1974 – 2014 40-lecie Komitetu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. W oparciu o postanowienia & 22 statutu Zarząd Komitetu zwołuje Walne Zebranie Członków Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa na dzień czerwca 2014 r o godz.17,00 w pierwszym terminie i o godz. 17,15 w drugim terminie w siedzibie Komitetu przy ul. Mazowieckiej 11 sala 11, I piętro. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1/. Otwarcie obrad. 2/. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków. 3/. Przyjęcie porządku obrad. 4/. Sprawozdanie Zarządu z działalności Komitetu w 2013 r i przedstawienie bilansu za 2013 r. 5/. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 6/. Informacja o planowanych działaniach Komitetu w 2014 r. 7/. Dyskusja nad sprawozdaniem i bilansem za 2013 r oraz planem pracy na 2014 r. 8/. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2013r. i przyjęcia sprawozdania Zarządu. 9/. Wolne wnioski. 10/. Podjęcie uchwał. 11/. Zamknięcie obrad. Materiały na Walne Zebranie Członków będą wyłożone do wglądu w siedzibie Komitetu przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 17, oraz opublikowane na stronie internetowej Komitetu na 14 dni przed terminem Zebrania. Przed Zebraniem przyjmowane będą składki członkowskie. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MARCIN ŚWIĘCICKI ADRES: 00-052 Warszawa ul..Mazowiecka 11.lok.17 KONTO Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie tel./fax.0-22 826-99-98.E-mail:powazki@o2.pl nr. 87 1240 6175 1111 0000 4565 6330