Struktura

W skład Komitetu wchodzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi. Do grona tych pierwszych należą osoby fizyczne – jego założyciele i osoby przyjęte przez Zarząd na podstawie złożonej ankiety. Członkowie wspierający to osoby prawne, które wsparły Komitet finansowo. Statut członka honorowego zostaje przyznany przez Walne Zgromadzenie Członków osobom, które mają w szczególny sposób przyczyniły się do opieki nad Cmentarzem Powązkowskim.

Działalnością Komitetu kieruje Zarząd Komitetu, składający się z 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Zebranie to ma miejsce co najmniej raz w roku. Istnieje również trzyosobowa Komisja Rewizyjna oraz czteroosobowa Komisja Naukowo-Konserwatorska. Kadencja władz trwa 4 lata.

W skład Zarządu Komitetu w latach 2009 – 2012 wchodzą:
 • Marcin Święcicki - przewodniczący
 • Andrzej Biernat - zastępca przewodniczącego
 • Jerzy Kisielewski - zastępca przewodniczącego
 • Zbigniew Maj – skarbnik
 • Ks. Marek Gałęziewski
 • Jerzy Jasiuk
 • Wiesław Procyk
 • Rafał Skąpski
 • Maria Wojtysiak

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
 • Krystyna Drogoń
 • Paweł Romański
 • Andrzej Sośnierz
 • W skład Komisji Naukowo-konserwatorskiej wchodzą:
 • Wiesław Procyk – przewodniczący
 • Tomasz Wałdykowski – sekretarz
 • Zbigniew Maj
 • Agnieszka Kasprzak – Miler
 • Adam Roman

Do celów Komitetu należą:
 • propagowanie potrzeby i znaczenia społecznej opieki nad narodowym cmentarzem Stare Powązki w Warszawie,
 • otoczenie bezpośrednią opieką zabytkowych kaplic i nagrobków oraz zieleni cmentarza,
 • inicjowanie i realizowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych, biorąc pod uwagę ich zawartość artystyczną, historyczną (osobę pochowaną) oraz stan zachowania,
 • podejmowanie prac mających na celu zachowanie w dobrym stanie zabytkowej zieleni cmentarza,
 • informowanie społeczeństwa o stanie obiektów zabytkowych oraz podjętych przez Komitet działaniach zmierzających do ich zabezpieczenia,
 • wydawanie publikacji o cmentarzu i jego zabytkach
 • Statut Komitetu – [klik] (na stronie jest PDF – zakładka „O komitecie”)

CELE STATUTOWE KOMITETU

 1. propagowanie potrzeby i znaczenia społecznej opieki nad narodowym cmentarzem Stare Powązki w Warszawie,
 2. otoczenie bezpośrednią opieką zabytkowych kaplic i nagrobków oraz zieleni cmentarza,
 3. inicjowanie i realizowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych, biorąc pod uwagę ich zawartość artystyczną, historyczną (osobę pochowaną) oraz stan zachowania,
 4. podejmowanie prac mających na celu zachowanie w dobrym stanie zabytkowej zieleni cmentarza,
 5. informowanie społeczeństwa o stanie obiektów zabytkowych oraz podjętych przez Komitet działaniach zmierzających do ich zabezpieczenia,
 6. wydawanie publikacji o cmentarzu i jego zabytkach.

CZŁONKOWIE

 1. zwyczajni - osoby fizyczne; członkowie założyciele oraz osoby przyjęte przez Zarząd Komitetu na podstawie złożonej ankiety,
 2. wspierający - osoby prawne, które zadeklarują poparcie finansowe dla Komitetu, przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji,
 3. honorowi - status przyznawany przez Walne Zebranie Członków, osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie opieki nad Starymi Powązkami.

WŁADZE KOMITETU

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku,
 2. Działalnością Komitetu kieruje Zarząd Komitetu, składający się z 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków,
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

Kadencja władz trwa 4 lata.

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU
(kadencja 2009-2012)
MARCIN ŚWIĘCICKI - przewodniczący Zarządu
ANDRZEJ BIERNAT - zastępca przewodniczącego Zarządu
JERZY KISIELEWSKI - zastępca przewodniczącego Zarządu
ZBIGNIEW MAJ - skarbnik
ks. MAREK GAŁĘZIEWSKI - członek Zarządu
JERZY JASIUK - członek Zarządu
WIESŁAW PROCYK - członek Zarządu
RAFAŁ SKĄPSKI - członek Zarządu
MARIA WOJTYSIAK - członek Zarządu
 
KOMISJA REWIZYJNA
Krystyna Drogoń, Paweł Romański, Andrzej Sośnierz
 
KOMISJA NAUKOWO-KONSERWATORSKA
Wiesław Procyk - przewodniczący
Tomasz Wałdykowski - sekretarz
Zbigniew Maj
Agnieszka Kasprzak-Miler
Adam Roman
- członkowie

FUNDUSZE KOMITETU

 1. Wpływy z kwest zaduszkowych
 2. Składki członkowskie
 3. Dofinansowanie z budżetu centralnego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 4. Dofinansowanie z budżetu terenowego (Miasto Stołeczne Warszawy)
 5. Wpływy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
 6. Darowizny osób fizycznych i prawnych